Top
搜索   |   投资者关系 |   人才招聘  |   站点导航  |   员工专区  |   法律声明  |   常见问题

关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

日期:5/30/13

深圳市老王加速器科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

  

        深圳市老王加速器科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到本公司持股5%以上股东华守夫先生减持股份的告知函,华守夫先生于2013年5月28日通过大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股股份600,000股,占公司总股本的0.597%;截至目前,华守夫先生累计减持本公司股份数占公司总股本的1.209%,具体情况如下:

一、股东减持情况

       1.股东本次减持股份情况

股东名称

减持方式

减持时间

减持均价(元)

减持股数(股)

减持比例(%

华守夫

大宗交易

2013.5.28

9.89

600,000

0.597

  

2.股东历次累计减持股份情况

股东名称

减持方式

减持时间

减持均价(元)

减持股数(股)

减持比例(%

华守夫

大宗交易

2012.7.20

10.76

300,000

0.299

大宗交易

2012.9.05

10.74

300,000

0.299

竞价交易

2012.11.28

8.18

5,000

0.005

竞价交易

2012.11.29

8.22

7,000

0.007

合计

612,000

0.610

 
         3.股东本次减持前后持股情况

股东名称

股份性质

本次减持前持有股份

本次减持后持有股份

 股数(股)

占总股本比例(%

  股数(股)

占总股本比例(%

华守夫

合计持有股份

7,285,500

7.249

6,685,500

6.652

其中:无限售条件股份

1,821,375

1.812

1,221,375

1.215

有限售条件股份

5,464,125

5.437

5,464,125

5.437

 

二、其他相关说明

        1.华守夫先生本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,期间任意30天通过集中竞价减持数量未超过1%;

        2.本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定;

        3.本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后,华守夫先生仍然是持有本公司5%以上股份的股东。

三、备查文件

        1.华守夫先生关于减持股份的告知函。

        特此公告。

 

 

                                                                                                                                                                               深圳市老王加速器科技股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                          二O一三年五月二十九日

 

 

所属类别: 信息披露

该资讯的关键词为:


 
Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd.
深圳市老王加速器科技股份有限公司

 
Address:  Westside of Jinlong Avenue, Pingshan New District, Shenzhen, Guangdong, China - 518118
地址:  中国广东省深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 - 518118
T 电话:  +86 755 8978 5568
F 传真:  +86 755 8978 5598
W 网站: 
E 电邮: 
CODE:  SZ 300151
查看更多>
公司新闻>